субота, 13 лютого 2021 р.

Тут Ви зможете ознайомитися з методичною роботою освітнього закладу та знайдете корисну та доступну інформацію.
Методична робота  в Державному професійно-технічному навчальному закладі «Славутський професійний ліцей» – важлива складова освіти, цілісна система дій і заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу закладу, досягнення позитивних результатів освітнього процесу. Необхідною умовою організації методичної роботи є врахування досвіду діяльності педагогів й аналіз результатів освітнього процесу в ліцеї.

Методична робота в Славутському професійному ліцеї ведеться відповідно до «Положення про методичну роботу в професійно – технічному навчальному закладі» затвердженого наказом № 146 від 11.09.2017 р. та Наказу МОН України № 419 від 30.05.2006 р. Методична робота займає провідне місце в роботі педагогічного колективу і здійснюється у відповідності до нормативно-правових актів і підрозділу «Методична робота» річного плану роботи.

Участь в методичній роботі є професійним обов'язком кожного педагогічного працівника. Методична робота з педагогічними працівниками закладу здійснюється за напрямами:

- аналіз стану викладання предметів, підготовка рекомендацій щодо приведення їх у відповідність до державних стандартів освіти;

- створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників, підвищення їхньої психологічної компетентності;

- організація вивчення якості забезпечення освітнього процесу кадрами з відповідною педагогічною освітою;

- керівництво роботою методичних комісій та координація їхньої діяльності;

- проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, вивчення, узагальнення і поширення педагогічного досвіду;

- введення нових педагогічний технологій;

- створення умов для збереження, систематичного поповнення та ефективного використання методичного фонду літератури, аудіо- та відеоматеріалів;

- координація змісту методичної роботи ліцею зі змістом діяльності НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області.

Інноваційна діяльність педколективу полягає в тому, що викладачі і майстри виробничого навчання запроваджують на уроках нові форми, методи навчання (диференційний підхід до учнів в процесі навчання, метод вирішення проблемних ситуацій, метод імітацій конкретних виробничих ситуацій, групові форми роботи на уроках), практикують проведення різних типів уроків, а саме: уроки-лекції, уроки-диспути, уроки-семінари, уроки-заліки, уроки-екскурсії, уроки-консультації тощо.

«Від творчо працюючого викладача  та майстра виробничого навчання – до творчого колективу» – одна з тез, яка є домінуючою в діяльності педагогів навчального закладу. Відтак педагоги ведуть пошук інтерактивних технологій навчання, активно втілюють їх на уроках, у позаурочний час, у груповій та індивідуальній роботі. Виявляти, розвивати й плекати творчі паростки особистості педагога – основна мета методичної роботи нашого закладу.

Ефективне використання нетрадиційних форм методичної роботи, що мають інноваційний характер, сприяє активізації практичної діяльності педагогів і робить науково-методичну роботу динамічною та активно-творчою.

Науково-методична робота – один із важелів управління освітнім процесом, який має бути спрямованим на розвиток у педагогічних пацівників вимогливості до себе, бажання пошуку раціональних методів роботи. Цілеспрямовано здійснювана методична робота є обов’язковим компонентом педагогічної праці кожного викладача, майстра виробничого навчання та вихователя, а також є тією рушійною силою, яка потребує постійного оновлення знань педагогів, спонукає їх до самоосвіти і самовдосконалення.

Усі форми методичної роботи – традиційні і нетрадиційні, колективні й індивідуальні – підпорядковані одній меті: надавати дієву практичну допомогу та сприяти підвищенню педагогічної майстерності педагогів та забезпечувати їх співпрацю із здобувачами освіти  та їх батьками.

В ліцеї сформувалася система науково-методичної роботи з педагогами, до складу якої входять індивідуальні та колективні форми роботи, що взаємодіють і доповнюють одна одну.

Індивідуальна форма методичної роботи є складовою самоосвіти педагога, здійснюється з урахуванням його професійних потреб, результатів взаємооцінки, рекомендацій керівництва закладу, досвідчених педагогів. Змістом її є систематичне вивчення психолого-педагогічної, наукової літератури, участь у роботі методичної комісії, обласних методичних об'єднань, семінарів, конференцій, педагогічних читань, огляд і реферування педагогічних та методичних журналів, збірників, повідомлення на семінарі, науково-практичній конференції, виступ на засіданні педради, публікація в періодиці.

Колективні форми. Колективними формами методичної роботи, її структурними компонентами є: педагогічна рада, методична рада, робота методичних комісій, інструктивно-методичні наради, теоретичні та практичні семінари, «Школа молодого педагога», педагогічні читання.

 

Колективні форми навчально-методичної роботи сприяють збагаченню професійних інтересів педагогів, удосконаленню їх знань, виробленню позицій із важливих педагогічних проблем сучасності, виявленню й узагальненню найкращого педагогічного досвіду.

Відкриті уроки – одна з колективних форм методичної роботи, їх мета – підвищення майстерності всіх викладачів та майстрів виробничого навчання. Основні завдання відкритих уроків: упровадження в практику перспективного педагогічного досвіду й результатів досліджень педагогічної науки, спрямованих на розв'язання завдань, що стоять перед національною освітою.

Однією з основних колективних форм є робота методичних комісій, до змісту діяльності яких входять питання щодо підвищення рівня освітньої  роботи і якості знань учнів; обговорення методик викладання, що використовуються різними педагогами; впровадження перспективного педагогічного досвіду і досягнень педагогічної науки; розробка шляхів впровадження інновацій; обговорення розділів і тем нових програм та підручників; організація виховної роботи; професійна допомога молодим педагогам; вироблення єдиної позиції викладання професій та предметів.

Окремим розділом методичної роботи є робота із молодими педагогами. Вони потребують найбільшої уваги та професійна й психологічна підтримка в педагогічному колективі. Для молодих викладачів та майстрів виробничого навчання створено Школу молодого педагога, де слухачі поглиблюють знання теоретичного матеріалу, знайомляться з методичними прийомами на уроці, оволодівають методами педагогічного дослідження, проводять ділові та рольові ігри.

Тут Ви зможете ознайомитися з методичною роботою освітнього закладу та знайдете корисну та доступну інформацію.

Методична робота  в  Д ер жавному професійно-технічному навчальному закладі «Славутський професійний ліцей»  – важлива складова освіти, цілі...